Ga naar de inhoud
Over de Transparante Broker >> algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Dienst: de online dienst “De Transparante Broker”.
1.2. Gebruiker: de individuele gebruiker die gebruik maakt van de Dienst.
1.3. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
1.4. De Transparante Broker B.V.: de besloten vennootschap “De Transparante Broker B.V. Development B.V.”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 75399296, die de Dienst aan Gebruiker aanbiedt, en iedere rechtsopvolger van De Transparante Broker B.V..
1.5. Onafhankelijke Broker: partnerorganisatie via welke Gebruiker zich in kan schrijven op bepaalde marktplaatsen via de Dienst.

Artikel 2. Regels voor gebruik van de Dienst

2.1. Om de beleving voor alle Gebruikers zo aangenaam mogelijk te maken, heeft De Transparante Broker B.V. een aantal regels opgesteld. Als Gebruiker zich daar niet aan houdt, is De Transparante Broker B.V. zonder enige schadevergoeding en/of compensatie verschuldigd te zijn, gerechtigd om het account van Gebruiker te blokkeren en/of te verwijderen. In de navolgende leden van dit artikel zijn die regels uitgewerkt. De Transparante Broker B.V. behoudt zich het recht voor aangifte te doen als het overtreden van onderstaande regels ook strafbare feiten oplevert.
2.2. Het is Gebruiker niet toegestaan De Transparante Broker B.V. en haar infrastructuur zodanig te gebruiken dat het schade aanricht aan derden en/of tot gevolg heeft dat de Dienst, niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is.
2.3. Het is Gebruiker niet toegestaan toegang te verschaffen tot de Dienst aan derden door het delen van de eigen accountgegevens.
2.4. Het is Gebruiker niet toegestaan toegang te verschaffen tot de Dienst door middel van accountgegevens van derden of door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.
2.5. Het is Gebruiker niet toegestaan in de Dienst virussen te verspreiden en/of andere programmatuur met ongewenste uitwerkingen zoals trojans, wormen en/of backdoors.
2.6. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagde berichten te versturen (spamming).
2.7. Gebruiker draagt als een goed huisvader zorg voor de door De Transparante Broker B.V. verstrekte inloggegevens voor gebruik van de Dienst. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat die inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dient Gebruiker dit onverwijld aan De Transparante Broker B.V. mede te delen.
2.8. Verder is het Gebruiker niet toegestaan in strijd te handelen met enige wet- of regelgeving.
2.9. Voor Gebruiker geldt dat zij bij gebruik van de Dienst alle professionele (tucht)regels welke op Gebruiker van toepassing zijn in acht zal nemen.
2.10. De Transparante Broker B.V. is gerechtigd op elk moment de dienstverlening te staken zonder dat zij gehouden is Gebruiker te compenseren en/of schadeloos te stellen, mits inbreuk geconstateerd wordt van enige bepaling in onderhavig artikel genoemd.
2.11. Inbreuken van bovenstaande bepalingen met als oogmerk commercieel gewin, inbreuk op intellectueel eigendom of andersoortig doel gericht op de benadeling van De Transparante Broker B.V. en/of derden en/of oneigenlijke verrijking leiden tot een eenmalige te verbeuren bedrag van € 1000,- per inbreuk en een dagelijks te verbeuren bedrag van € 500,- per dag dat de inbreuk voortduurt. Dit bedrag is exclusief wettelijke rente en/of mogelijke vorderingskosten. Gebruiker is zich bewust van onderhavige boeteclausule en stemt er expliciet mee in dat deze van kracht is. Deze bepaling is slechts niet van toepassing voor zover De Transparante Broker B.V. via een overeenkomst met Gebruiker hiervoor expliciete toestemming gegeven heeft.

Artikel 3. Garanties en vrijwaringen

3.1. Gebruiker stemt er mee in en erkent dat De Transparante Broker B.V. slechts een faciliterende rol heeft en zelf geen partij is bij de bemiddelingsovereenkomst tussen Gebruikers en/of derden.
3.2. Mits men gebruikmaakt van de diensten van de Onafhankelijke Broker, zal met deze partij een separate overeenkomst tot stand komen. De Transparante Broker B.V. kent in deze, in overeenstemming met eerder genoemde bepaling, louter een faciliterende rol.
3.3. Gebruiker vrijwaart De Transparante Broker B.V. voor alle vormen van mogelijke schade die voortkomt uit het gebruik van de Dienst.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij De Transparante Broker B.V. of haar licentiegevers.
4.2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan De Transparante Broker B.V. of respectievelijke eigenaren.
4.3. Gegevens en informatie zoals beschikbaar gemaakt in de Dienst mogen niet worden geherpubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van De Transparante Broker B.V. en/of de rechthebbenden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid De Transparante Broker B.V.

5.1. De Transparante Broker B.V. is voor een toerekenbare tekortkoming, uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van De Transparante Broker B.V., slechts aansprakelijk voor zover het gaat om directe schade welke aantoonbaar te maken is door Gebruiker. De hoogte van deze schade wordt beperkt tot de hoogte van het bedrag van één (1) maandelijkse betaling door Gebruiker.
5.2. De Transparante Broker B.V. is voor enige indirecte schade, in welke bewoording dan ook geformuleerd, niet aansprakelijk.
5.3. Indien en voor zover bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat Gebruiker gezien moet worden als een persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (bijvoorbeeld ten gevolge van reflexwerking), is de aansprakelijkheid van De Transparante Broker B.V. voor een toerekenbare tekortkoming, uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van De Transparante Broker B.V. beperkt tot een bedrag van € 100,-. Waarbij een serie opvolgende schadeveroorzakende gebeurtenissen, gezien dient te worden als één gebeurtenis.
5.4. De Transparante Broker B.V. streeft er naar de Dienst maximaal beschikbaar te houden voor haar Gebruikers. Echter, zij kan niet garanderen dat de Dienst altijd en zonder onderbrekingen beschikbaar zal zijn. Voorts kan De Transparante Broker B.V. besluiten de Dienst te staken. De Transparante Broker B.V. zal in voorkomend geval voor de resterende termijn van abonnementen Gebruiker pro rata compenseren.

Artikel 6. Overdracht rechten en verplichtingen

6.1. Het is De Transparante Broker B.V. toegestaan haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van De Transparante Broker B.V.. Gebruikers geven daarvoor reeds nu voor alsdan toestemming. Een mogelijke overdracht laat de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen niet onverlet.
6.2. Het is Gebruiker zonder toestemming van De Transparante Broker B.V. niet toegestaan verkregen rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

Artikel 7. Betaling

7.1. Met Gebruiker wordt een wijze van betaling overeengekomen. Mocht de betaling worden teruggedraaid of gestorneerd, stuurt De Transparante Broker B.V. Afnemer een aanmaning. In deze aanmaning wordt Gebruiker een termijn geboden alsnog te betalen. Blijft betaling uit dan zal De Transparante Broker B.V. overgaan tot het incasseren van de vordering. Het verschuldigde bedrag wordt vanaf dat moment verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten conform “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, waarvan het minimum is vastgesteld op € 40,- (veertig euro). Daarnaast is Gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.
7.2. De Transparante Broker B.V. is bij blijvend uitblijven van betaling(en) gerechtigd de toegang tot de Dienst op te schorten, zonder dat zij gehouden is Gebruiker schadeloos te stellen.
7.3. Gebruiker gaat er mee akkoord dat facturen digitaal (door middel van een e-mail of een andere elektronische wijze met een factuur in PDF-formaat) mogen worden uitgereikt door De Transparante Broker B.V..

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2. De Transparante Broker B.V. is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen.